Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Mondelinge vragen van gemeenteraadsleden aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) over actualiteiten die spelen in de stad. Deze worden eens per drie weken besproken tijdens de actualiteitenraad.

Bij de behandeling van een ontwerpbesluit kan de raad nog wijzigingen aanbrengen. Dat doet de raad door het indienen van een amendement; een voorstel tot wijziging van een ontwerpbesluit. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het oorspronkelijke ontwerpvoorstel gewijzigd.

Genomen besluiten van de gemeenteraad.

Brieven vanuit het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) aan de raad en de commissies.

Brieven van bijvoorbeeld burger(s), belangenbehartigers, actiegroepen, stichtingen en bedrijven.

Voorstel van één of meerdere raadsleden aan de raad.

Een verzoek, oordeel, wens of opdracht ingediend door één of meerdere gemeenteraadsleden en meestal gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W).

Alle overige schriftelijke ingekomen stukken gericht aan de gemeenteraad (ontvangen vanaf 14 maart 2022). Voorbeelden: burgerinitiatieven, brieven van de rekenkamer en ombudsman en brieven van overige overheidsinstanties.

Voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) of het presidium aan de raad om een besluit te nemen.

Vragen van de raad aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W).

Het doel van de themapagina’s is om gemeenteraadsleden en andere geïnteresseerden meer inzicht te geven in langlopende en ingewikkelde onderwerpen. Op deze themapagina’s kunt u de achtergrond, planning en belangrijke stukken/moties van deze onderwerpen vinden. Voor vragen over de themapagina’s kunt u terecht bij de griffie via info@griffie.rotterdam.nl.

Een belofte van de burgemeester of een wethouder aan de commissie of de raad.

Adviezen vanuit de wijkraden aan de gemeenteraad.

Alle ingekomen stukken uit de raadsperiode 2018-2022. Moties, schriftelijke vragen en toezeggingen uit die periode staan onder de betreffende overzichten.