Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

In het onderstaande overzicht staan de nevenfuncties en het geschenkenregister vermeld van de leden van de gemeenteraad, burgercommissieleden en de raadsgriffier. Op grond van wettelijke bepalingen in de Gemeentewet moeten zij deze openbaar maken.

De griffie Rotterdam houdt een register bij voor de stukken waarop geheimhouding rust.


Bekijk het register in onderstaand document.

U kunt tijdens een gemeenteraadscommissievergadering inspreken. Dan kunt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk te delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden. Meld u aan via insprekers@griffie.rotterdam.nl.


Meer weten over inspreken? Lees onderstaande bijlage 'leaflet inspreken'


Kunt u niet komen, maar wilt u wel dat uw mening gehoord wordt? Stuur dan een e-mail naar de raadscommissie. Doe dit maximaal twee werkdagen voor de vergadering.


U kunt ook een 'burgerbrief' naar de gemeenteraad sturen. Daarmee kunt u raadsleden op een idee brengen of problemen aan de orde stellen. Een brief aan de gemeenteraad wordt gepubliceerd op deze website. Uw naam en andere persoonsgegevens worden onzichtbaar gemaakt.


Er zijn ook andere manieren om uw mening te geven:

Voor vragen over de gemeenteraad en verzoeken ten aanzien van beeldmateriaal kunt u terecht bij Vera Korsten (vam.korsten@griffie.rotterdam.nl/06-28634559) of Damian Peek (dd.peek@griffie.rotterdam.nl/06-43280494). Ook kunt u zich bij hen aanmelden als u een vergadering wil bijwonen op de perstribune.


Lees voor meer informatie het persreglement.

De gemeenteraad en de gemeente Rotterdam verwerken veel persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft hiervoor regels.
Persoonsgegevens vertellen iets over u. Het zijn gegevens die de gemeenteraad en de gemeente in verband kan brengen met u. Het gaat bijvoorbeeld om uw naam, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook het IP-adres van uw computer of uw burgerservicenummer (BSN).
Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacybeleid van gemeente Rotterdam van toepassing.


U kunt meer over de privacyverklaring en het privacybeleid lezen via onderstaande link:

De gemeenteraad vergadert één keer in de drie weken op donderdag in de raadzaal van het stadhuis. De vergadering begint om 10.00 uur en gaat als het nodig is tot s ’avonds laat door. Aan het eind van de gemeenteraadsvergadering vindt er een stemming plaats; er wordt gestemd over moties en voorgestelde besluiten.Er is naast de gemeenteraadsvergadering ook nog een andere belangrijke vergadering: de actualiteitenraad. Tijdens de actualiteitenraad stellen de gemeenteraadsleden vragen aan het college van B en W over actuele onderwerpen die in de stad spelen.


U kunt alle vergaderingen live volgen via deze website.
De gemeenteraadsvergaderingen, actualiteitenraad en commissievergaderingen kunnen ook altijd worden bijgewoond op de publieke tribune in de raadzaal van het stadhuis. 


Tijdens het reces wordt er niet vergaderd. De eerstvolgende recesperioden zijn:

 • Zomerreces 12 juli t/m 25 augustus 2024
 • Herfstreces 26 oktober t/m 3 november 2024
 • Kerstreces 21 december 2024 t/m 5 januari 2025
 • Voorjaarsreces 22 februari t/m 2 maart 2025

Via het iBabs portal https://portal.ibabs.eu is het mogelijk om lijsten van overzichten te exporteren naar Excel of Word. Bijvoorbeeld een export van de schriftelijke vragen die de laatste twee maanden ontvangen zijn en inmiddels beantwoord zijn (afgedaan).


Raadpleeg hiervoor het onderstaand instructiedocument.

Er zijn deze raadsperiode 6 commissies en 2 subcommissies:

 • Commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en Veiligheid (BOFV)
 • Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR)
 • Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB)
 • Subcommissie Bestemmingsplannen (onderdeel van de commissie BWB)
 • Commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat (MHEK)
 • Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport (ZWCS)
 • Commissie Werk en Inkomen, Onderwijs, Samenleven, Schuldhulpverlening, Armoedebestrijding en NPRZ (WIOSSAN)
 • Subcommissie BOOR (onderdeel van de commissie WIOSSAN)
  Lees hier de Commissieverordening 2022.

Bekijk hieronder een overzicht van de commissieleden.

Op de wie is wie pagina maakt u kennis met de gemeenteraadsleden, burgercommissieleden en fracties. Ook zijn hier de contactgegevens te vinden.

De gemeenteraad is de baas van de gemeente en bestaat uit 45 leden. De gemeenteraad vertegenwoordigt alle Rotterdammers.


De gemeenteraad heeft 3 belangrijke taken:

 1. Volksvertegenwoordiging: de gemeenteraad spreekt namens de mensen in de stad.
 2. Geeft kaders aan: Zij besluiten over de belangrijkste plannen voor de stad.
 3. Controleert of het college van B en W hun werk goed doet.

En mag:

 • Regels maken (verordeningen): iedereen in de stad moet zich aan deze regels houden.
 • De begroting en jaarrekening vaststellen en de hoogte van gemeentelijke tarieven en belastingen bepalen (bijvoorbeeld: toegang tot de gemeentelijke zwembaden en parkeertarieven).

Als controleur kan de gemeenteraad de volgende instrumenten inzetten:

 • het recht van initiatief: een raadslid kan onderwerpen op de agenda zetten door een eigen voorstel of notitie in te dienen.
 • het recht van amendement: een raadslid kan voorstellen om voorgestelde besluiten te wijzigen.
 • het recht van vragen: een raadslid kan mondeling en schriftelijk vragen stellen aan het college van B en W.
 • het recht van interpellatie: een raadslid kan een debat aanvragen met een wethouder om vragen te stellen over een onderwerp dat niet op de agenda staat.
 • het recht op informatie: het college van B en W is volgens de wet verplicht de gemeenteraad te informeren en verzoeken om informatie altijd te beantwoorden.
 • het recht op onderzoek:  de raad kan het recht op onderzoek gebruiken om het door het college gevoerde beleid te onderzoeken.
  De gemeenteraad en de commissies hebben een eigen werkwijze, bekijk: de werkwijze gemeenteraad en gemeenteraadscommissies 2022-2026.

Raadsinformatie van de periode vóór maart 2022 is te vinden op Gemeente Rotterdam (raadsinformatie.nl).