Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en bestaat uit 45 leden. De gemeenteraad vertegenwoordigt alle Rotterdammers. Daarnaast geeft de gemeenteraad de hoofdlijnen voor het beleid in de stad aan en controleert het college van burgemeester en wethouders (college van B en W).

De gemeenteraad heeft 3 belangrijke taken

 1. Volksvertegenwoordiging: de gemeenteraad treedt op namens de inwoners van de stad.

 2. Geeft kaders aan ('Wij of beter gezegd de Rotterdammers willen graag dat er op dit gebied dat gebeurt').

 3. Controleert of het college van B en W hun werk goed doet.

De gemeenteraad mag:

 • Verordeningen vaststellen. Dat zijn gemeentelijke regels waaraan alle burgers zich moeten houden.
 • De begroting en jaarrekening vaststellen en de hoogte van gemeentelijke tarieven en belastingen bepalen. Zoals bijvoorbeeld de toegang tot de gemeentelijke zwembaden en de hoogte van parkeertarieven.

Voor het vervullen van zijn rol als controleur kan de gemeenteraad de volgende instrumenten inzetten:

 • het recht van initiatief: een gemeenteraadslid kan onderwerpen op de agenda zetten door een eigen voorstel of notitie in te dienen.
 • het recht van amendement: een gemeenteraadslid kan voorstellen om voorgestelde besluiten te wijzigen.
 • het recht van vragen: een gemeenteraadslid kan mondeling en schriftelijk vragen stellen aan het college van B & W.
 • het recht van interpellatie: een gemeenteraadslid kan een debat aanvragen met een wethouder om de wethouder vragen te stellen over en onderwerp dat niet op de agenda staat.
 • het recht op informatie: het college van B en W is volgens de wet verplicht de gemeenteraad te informeren en verzoeken om informatie altijd te beantwoorden.
 • Het recht op onderzoek: Een ander recht dat de gemeenteraad kan uitoefenen, is het recht op onderzoek. Dit lijkt op het recht van enquête van Tweede Kamerleden. De gemeenteraad kan het recht op onderzoek gebruiken om het door het college van B en W gevoerde beleid te onderzoeken. Elk gemeenteraadslid kan een voorstel doen om een onderzoek in te stellen.

De gemeenteraad vergadert één keer in de drie weken op donderdag in de raadzaal van het stadhuis. De vergadering begint om 10.00 uur en gaat als het nodig is tot s ’avonds laat door. Aan het eind van de gemeenteraadsvergadering vindt er een stemming plaats; er wordt gestemd over moties en voorgestelde besluiten.

Er is naast de gemeenteraadsvergadering ook nog een andere belangrijke vergadering: de actualiteitenraad. Tijdens de actualiteitenraad stellen de gemeenteraadsleden vragen aan het college van B en W over actuele onderwerpen die in de stad spelen. U kunt alle vergaderingen live volgen via deze website. In de schoolvakanties, de zogenaamde recesperioden, wordt niet vergaderd.

Ja! De gemeenteraadsvergaderingen, actualiteitenraad en commissievergaderingen zijn open voor publiek en op de publieke tribune te volgen. Ook zijn de vergaderingen altijd online te volgen via deze website.

Alle gemeenteraadsleden zijn per mail en telefoon bereikbaar. Op de wie is wie pagina zijn de contactgegevens van de fracties en de mailadressen van de gemeenteraadsleden en burgercommissieleden te vinden.

Er zijn deze raadsperiode 6 commissies en 2 subcommissies:

 • Commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en Veiligheid (BOFV)

 • Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport (ZWCS)

 • Commissie Werk en Inkomen, Onderwijs, Samenleven, Schuldhulpverlening, Armoedebestrijding en NPRZ (WIOSSAN)

 • Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB)

 • Commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat (MHEK)

 • Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR)

 • Subcommissie Bestemmingsplannen

 • Subcommissie BOOR

In het onderstaande document zijn de commissieleden, beleidsterreinen en ambtelijke ondersteuning per commissie te vinden.

U heeft de mogelijkheid om tijdens een gemeenteraadscommissievergadering in te spreken en zo uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk te delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden. Meld u aan via insprekers@griffie.rotterdam.nl.

Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden, maar kunt u niet komen? Dan kunt u uw inbreng per email tot twee werkdagen voor de gemeenteraadscommissievergadering sturen naar de secretaris van de commissie. Het is ook mogelijk een audioboodschap in te leveren, neem hiervoor ook contact op met bovenstaand emailadres. Uw bijdrage wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.

Op deze pagina (dashboard) staat een agenda waarin u kunt zien welke activiteiten gepland staan.

Als Rotterdammer heeft u een aantal instrumenten beschikbaar om uw zorgen, ideeën of gedachten te delen met de gemeenteraad:

In perioden van reces vergadert de gemeenteraad niet. Dit zijn de komende recesperioden:

Zomerreces: 8 juli tot en met 20 augustus 2023
Herfstreces: 14 oktober tot en met 22 oktober 2023
Kerstreces: 23 december 2023 tot en met 7 januari 2024

In het onderstaande overzicht staan de nevenfuncties en het geschenkenregister vermeld van de leden van de gemeenteraad, burgerleden en de griffier. Op grond van wettelijke bepalingen in de Gemeentewet moeten zij deze openbaar maken.

Als een nevenfunctie betrekking heeft op het raadslidmaatschap dan is dit aangegeven met 'q.q.' (qualitate qua). Als het raadslid salaris ontvangt voor de functie dan wordt dit aangegeven als bezoldigd.

Medewerkers van de griffie zorgen ervoor dat de gemeenteraad zijn werk zo goed mogelijk kan doen. De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraadsleden op inhoud en proces. Ze zorgen ook voor de verspreiding van alle documenten die voor de gemeenteraad van belang zijn en bereiden de vergaderingen en commissies voor. De griffie is hierin onafhankelijk en neutraal.

Raadsgriffier Isabelle Broeders geeft leiding aan de medewerkers van de griffie. De raadsgriffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Zij adviseert en ondersteunt de voorzitter, gemeenteraadsleden en het presidium (fractievoorzitters van de gemeenteraad) zowel inhoudelijk als bij het proces.

Bewoners van Rotterdam kunnen ook contact opnemen met de griffie. Wilt u bijvoorbeeld in contact komen met de gemeenteraad, inspreken of een burgerinitiatief indienen neem dan contact op via info@griffie.rotterdam.nl of telefoon 010 - 267 34 00.

De griffie ontwikkelt momenteel een onderwijsprogramma voor het basisonderwijs en hoopt dit begin 2024 te kunnen aanbieden. Ook naar mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs wordt gekeken. Houd de website a.u.b. in de gaten voor updates.

Voor vragen over de gemeenteraad kunt u terecht bij Vera Korsten (vam.korsten@griffie.rotterdam.nl/06-28634559) of Damian Peek (dd.peek@griffie.rotterdam.nl/06-43280494). Ook kunt u zich bij hen aanmelden als u een vergadering wil bijwonen.

Lees voor meer informatie het persreglement.

Gemeente Rotterdam verwerkt veel persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft hiervoor regels.
Persoonsgegevens vertellen iets over u. Het zijn gegevens die de gemeente in verband kan brengen met u. Het gaat bijvoorbeeld om uw naam, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook het IP-adres van uw computer of uw burgerservicenummer (BSN).
Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacybeleid van gemeente Rotterdam van toepassing.

U kunt meer over de privacyverklaring en het privacybeleid van gemeente Rotterdam lezen via onderstaande weblink:

De griffie Rotterdam houdt een register bij voor de stukken waarop geheimhouding rust.

Bekijk het register in onderstaand document.

Via het iBabs portal https://portal.ibabs.eu is het mogelijk om lijsten van overzichten te exporteren naar Excel of Word. Bijvoorbeeld een export van de schriftelijke vragen die de laatste twee maanden ontvangen zijn en inmiddels beantwoord zijn (afgedaan).

Raadpleeg hiervoor het onderstaand instructiedocument.